Kroniek

Kroniek Scheidsrechtersvereniging Gouda e.o

Benieuwd naar de historie van de Goudse Scheidsrechtersvereniging in een notendop? Hieronder vindt u de nodige hoogte- en dieptepunten gerangschikt per jaar/jaren. Deze kroniek is gemaakt ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van de vereniging in 2015.


1935 Op 15 januari wordt een scheidsrechtersvereniging opgericht na een geschil met de GVB over declaraties. Eerste voorzitter is S. v.d. Kraats. (tot ‘41); het karakter van de vereniging is ontwikkelend en ontspannend, aangevuld met lezingen en voetballen. Er zijn 41 leden en de contributie is fl. 4,50/jaar waarvan fl. 2,10 voor de landelijke bond NBSV.


’36-’40     Er zijn zeven ledenvergaderingen per jaar. Na afloop wordt er gekaart, gebiljart en is er aandacht voor de spelregels. Er wordt veel gevoetbald, met succesvolle deelname aan toernooien. Indoortraining is er bij de atletiekvereniging, daarmee wordt weer gestopt door te weinig animo! Er zijn 18 ondersteunende voetbalclubs. De KNVB stelt een cursus verplicht voor nieuwe scheidsrechters. Er gaat een verzoek uit naar de clubs voor een aparte kleedkamer voor scheidsrechters. De eerste feestavond is nog zonder partners.


’40–‘46     Onder onze leden zijn geen slachtoffers van het oorlogsgeweld. De SVG geeft geld aan S.V. Rotterdam voor het vervangen van door het bombardement verloren scheidsrechterstenues van hun leden. De KNVB reorganiseert de arbitrage (’41). De NBSV wordt COVS. Alle SV’en worden onderdeel van de COVS. De Goudse SV is niet meer zelfstandig. “SV, groep Gouda” (SVG) wordt opgericht, met een nieuw bestuur. J. Muurling is de voorzitter. Op 26 nov. ’42 is er een lezing door K. Lotsy. Zes leden van SV Gouda zijn afwezig door de “Arbeitseinsatz”. Vanaf juni ’43 zijn er nauwelijks tot geen activiteiten meer. In mei ’45 komt er een eenmalig clubblad uit onder de naam “Alarm”. Op 13 augustus 1945 vindt eerste ledenvergadering na de oorlog plaats.


’46-‘50     Op 26 februari ’46 wordt het 10 jarig bestaan gevierd. In de ledenvergadering is er kritiek op de kosten van het bezoeken van jubilerende voetbalclubs. Voorzitter Muurling noemt dit ‘netwerken’ en dreigt met aftreden. Eind ’46 is er weer een voetbalteam van de SVG. In ’47 wordt een ontspannings- en in ’48 een voetbalcommissie ingevoerd. De GVB organiseert een opleidingsdag voor de scheidsrechters. Secretaris Cattel van de SVG wordt lid van het hoofdbestuur van de COVS. In ’49 komt er een spelregeltest (met uitleg) voor de leden. Begin ’50 wordt het 15 jarig bestaan gevierd met in juni een voetbaltoernooi voor 24 elftallen van de groepen uit Zuid-Holland. Promovendi naar de “grote KNVB” krijgen een gratis embleem.


’51+’52     De SVG krijgt van de COVS de “Broekerbeker”, een jaarlijkse prijs voor de actiefste afdeling. Als de door de GVB beschikbaar gestelde kaarten voor Holland-België worden verloot, wordt er gemopperd dat scheidsrechters staanplaatsen krijgen. De winnaar van de spelregelwedstrijden op de contactavond wordt beloond met een pakje sigaretten. De voetbalcommissie wordt in de ontspanningscommissie opgenomen.


’53+’54     Bij het voetbaltoernooi in Vlaardingen wordt een speler van de SVG wegens wangedrag uit het veld gestuurd. Geen enkel lid promoveert naar de “grote bond”. Het bestuur dreigt met maatregelen tegen voetbalclubs, n.a.v. het protest van de leden tegen de voortdurende kritiek op de scheidsrechters. Op 2 maart ’54 is er een carnavalsfeest in Centraal. Het bestuur wordt uitgebreid tot 7 man, ter voorbereiding op het 20 jarig bestaan begin ‘55.


’55+‘56     Het 20 jarig bestaan wordt gevierd in “Kunstmin”, o.a. met de toneelvoorstelling “de Bijenkorf” van de toneelgroep “Vires”. N.a.v de hoge kosten van het jubileum treden de bestuursleden Muurling en Cattel tussentijds af. Bestuurslid Kroon wordt tijdelijk voorzitter. Op de eerstvolgende ledenvergadering kiezen de leden Prins als voorzitter en de eerste bestuurscrisis is een feit. Het gehele bestuur treedt af. Prins wordt voorzitter en een commissie zoekt 4 nieuwe bestuursleden. Muurling wordt erevoorzitter en Cattel erelid. De contributie voor de SVG bedraagt Fl. 6,-  per jaar.


’57+’58     Voorzitter Prins treedt na 1 ½ jaar tussentijds af wegens werkzaamheden. Muurling treedt op als waarnemend voorzitter, tot Kroon weer gekozen wordt als voorzitter. Op de voetbaltoernooien voor scheidsrechters constateert men een toenemend aantal gevallen van onsportiviteit en wangedrag. Gouwenaar Cattel wordt lid van verdienste van de COVS. Er is intensief overleg tussen de SVG en de Scheidsrechterscommissie van GVB over het promotiebeleid voor afdelingsscheidsrechters.


’59+’60     De toegezegde vertoning van een KNVB film wordt niet in Gouda, maar alleen in de grote steden vertoond. De Gouwenaren moeten voor die film naar Den Haag. Op de ledenvergadering wordt grote onvrede geuit over de negatieve stukjes over scheidsrechters in de clubbladen van de voetbalverenigingen. De post geschenken en reisdeclaraties bij jubilea en kampioenschappen is zo hoog dat de ledenvergadering het bestuur dwingt de uitgaven te beperken tot een kleine attentie bij alleen jubilea. Er is voortaan om de veertien dagen een clubavond. De zaalhuur wordt betaald met een vrijwillige bijdrage van de bezoekers.


’61+’62    De samenwerking met de Scheidsrechterscommissie loopt nog steeds moeilijk en gezamenlijk overleg komt niet van de grond. De contributie gaat naar 8 gulden per jaar.


’63+’64    Helaas: Geen relevante informatie over deze jaren aanwezig in het archief.


’65+’66     Op initiatief van Teun Willemse wordt gestart met een training voor scheidsrechters. Er wordt op het terrein van de v.v. Donk twee keer per week getraind. Dit is tevens de start van de clubavond op dinsdag. De SVG organiseert de conditietest voor de groepen in Zuid-Holland. De opkomst van de eigen leden was niet best. Ook de spelregelavonden worden slecht bezocht. Het 30 jarig bestaan kent een feestavond en de organisatie van de landelijke spelregelwedstrijden. Anton Huiskes geeft een presentatie. Op 13 november 1966 overlijdt plotseling voorzitter J. Kroon. Hij was 20 jaar actief als secretaris en voorzitter. Erevoorzitter Muurling treedt tijdelijk op als waarnemend voorzitter. Het jaarverslag over 1966 wordt niet gemaakt, wegens disfunctioneren van de secretaris.


’67+’68    Op de bijzondere ledenvergadering in maart 1967 wordt C. Klein gekozen als nieuwe voorzitter. De SVG telt medio 1967 170 leden, waarvan 125 bij de GVB en 25 bij de KNVB actief zijn. De GVB start een uitwisseling van scheidsrechters met de afdelingen Leiden en Den Haag. Spelregelwedstrijden bij de voetbalclubs slaat niet aan. Van de 43 clubs doen er 5 mee. Er zijn lezingen van Jaap Eden, Dirk Nijs en Leo Horn.


’69+’70     Medio 1969 is het aantal leden tot boven de 200 gestegen. De clubavond gaat, na een enquête onder de leden, naar één keer per maand op vrijdag. Een uitstapje naar België trekt 90 deelnemers. In januari 1970 is er een tweede bestuurscrisis. Eerst is er kritiek van de leden op het bestuur en vervolgens slaat een conflict tussen de ScheidsrechtersCie. en het bestuur van de GVB over naar de SVG. Het bestuur van de SVG treedt af. Er komt een nieuw bestuur met voorzitter J. Hogenelst. De training verhuist naar een halfverhard terrein aan de Sportlaan. De clubavonden zijn nu elke maandag in het restaurant van de sporthal. Rien van Heiningen neemt de trainingen over van Teun Willemsen. Lezingen worden gegeven door KNVB voorzitter Meuleman, Lou v. Ravens, Leo v.d. Kroft, Guus Brox en dr. Abarbanel. De contributie is 15 gulden per jaar.


1971        De SVG mag voor de jaarvergadering gebruik maken van de accommodatie van de GVB aan de Sportlaan. Van de 44 voetbalclubs in de Goudse regio zijn er 32 donateur van de SVG. Er komt in de Scheidsrechterscommissie weer een afgevaardigde vanuit het bestuur van de SVG (T. Willemse). Hiermee is een langdurig conflictpunt opgelost.


1972        Om te voorkomen dat er weer een aantal leden geroyeerd moet worden wegens wanbetaling worden de contributies met machtigingen automatisch geïncasseerd. Het aantal leden is medio ’72 270, waarvan slechts 21 actief zijn in de ‘grote’ KNVB. De SVG schiet de afd. Gouda te hulp als vrijwel de gehele Scheidsrechterscommissie om onduidelijke reden opstapt.


1973        De SVG organiseert, zowel op zaterdag als op zondag, voor 300 deelnemers uit het district Zuid-Holland de conditietest. Van de 43 deelnemende eigen leden slagen er 41. Er zijn dit jaar geen wanbetalers. Charles Corver bezoekt de SVG voor een presentatie. Er wordt een cursus gehouden voor nieuwe scheidsrechters. De ontspanningscommissie organiseert een bezoek aan een schietvereniging(!?) en een fondue-avond. De carnavalscommissie van de SVG organiseert een carnavalsfeest met prins Zwarte Dirk de Eerste.


1974        Het 300e lid ingeschreven. Na problemen rond het gebruik is het trainingsveld op dinsdag nu twee uur beschikbaar. Voor de ontspanning zijn er: een kegelavond met 90 deelnemers, kaarten en een busreis naar de Holterberg. 24 leden doen mee met de avondvierdaagse. Topscheidsrechter Jan Keizer komt langs voor een causerie over zijn ervaringen. Op de ledenvergadering is er discussie over het lidmaatschap voor clubscheidsrechters bij de junioren. Eind november is weer een carnavalsfeest, nu met prins Witte Willem.


1975        Bij het 40-jarig bestaan wordt een nieuw logo, een gestileerde fluit, in gebruik genomen. Teun Willemse wordt lid van verdienste. Het jubileum kent vreugde en verdriet. Op de jubileumdag ontvangt erevoorzitter Joop Muurling een Koninklijke Onderscheiding en een maand later overlijdt op de feestavond het lid Jan Schouten. Bij de landelijke spelregelwedstrijden wordt Rob Vos 2e in het individuele klassement. Frank Schouten wordt gekozen als voorzitter. Scheidend voorzitter Hogenelst wordt lid van verdienste. Leo v.d. Kroft geeft in oktober een presentatie. Voor de ontspanning wordt een bingo-dansant en een kegelavond georganiseerd.


1976        Prins Jan de Eerste mag de leden voorgaan bij het carnaval. Het ledental bereikt met 303 leden een hoogtepunt. Voor de training is, door het medegebruik door “GSV” en “de Jodan Boys” maar een half veld beschikbaar. Na de training is het clubgebouw van de korfbalvereniging Ter Gouw beschikbaar voor de clubavond. Na overleg met alle betrokkenen komt het hele trainingsveld voor 1 ½ uur beschikbaar voor gemiddeld 40 trainende leden. Het carnavalsfeest trekt 175 leden naar Concordia, waar prins Jan de Eerste zich presenteert. Scheidsrechter Ben Hoppenbrouwer geeft een presentatie. In het GVB gebouw wordt een film vertoont over regel 12 en geeft trainer Rien v. Heiningen uitleg over lichaamsverzorging. De lotto/toto levert maar liefst fl. 7384 op.


1977        Het carnaval is naar het voorjaar verschoven en deze keer is Jolige Ad de Prins van het feest in “de Brug” in Reeuwijk. Er wordt erg veel gevoetbald, helaas met weinig resultaat, maar wel met veel sportiviteit. In Moordrecht vermaakt men zich prima op het fondue-dansant. 19 clubs doen mee met de spelregelwedstrijden voor de jeugd. Dirk van Dam neemt de voorzittershamer over. Rien van Heiningen stopt en Clemens Govers wordt de nieuwe trainer. Een nieuwe technische commissie gaat aan de gang met de technische zaken van het arbitreren. De GVB bemiddelt tussen de SVG en “de Jodan Boys” over het gebruik van het trainingsveld. Het sinterklaasfeest lokt 131 kinderen naar Concordia.


1978       Het carnavalsfeest wordt aangevoerd door Prins Jan de Tweede. De SVG vraagt bij de GVB aandacht voor de toename van het aantal molestaties van scheidsrechters. De coopertest doet zijn intrede als meetmethode voor de conditie. Het voetbalteam gaat voor dag en dauw per trein/bus naar Blijham (Gr) voor het landelijk toernooi en keert ’s avonds laat weer terug met de sportiviteitsbeker. Half november valt de vorst in en door de kou ligt het hele voetbalgebeuren stil. Het sinterklaasfeest blijft een tophit met 96 kinderen. Voor de leden paste de kaartavond met wild als prijs prima bij het weer.


1979       Door het slechte weer wordt het carnavalsfeest matig bezocht en opent Prins Jan de Tweede, verkleed als Sinterklaas, met een polonaise het feest. Tot half maart houdt de kou aan en na 4 maanden rust gaat het voetbalgebeuren weer van start. In Moordrecht wordt voor de eerste keer het  ‘Fluitketel’ zaalvoetbaltoernooi gehouden. In dezelfde sporthal vindt in samenwerking met de GVB een technisch weekend plaats. Het automatisch betalen zakt weer weg en zeven wanbetalers worden geroyeerd.
Aad Mul wordt door de leden gekozen als nieuwe voorzitter en Dirk van Dam benoemd tot lid van verdienste. Clemens Govers stopt met het geven van training. Good old Teun Willemse pakt de rol van trainer weer op.


1980       In “de Brug” in Reeuwijk werd weer carnaval gevierd met Prins Adrianus de Tweede als gangmaker. Helaas was de belangstelling van de leden zeer matig. Twintig teams doen mee aan de spelregelwedstrijden voor de jeugd. Aantal leden is medio 1980 nog maar 240. Weer zeven leden moeten worden geroyeerd. Bij de lotto/toto is het plakken van zegels vervangen door een stempelautomaat. Er zijn plannen om de training te verplaatsen naar de nieuw aan te leggen atletiekbaan in het Groenhovenpark.


1981       Het carnaval wordt voor de laatste keer gevierd in “de Regenboog”. Prins Leo de Eerste, die verkleed als rapporteur binnenkwam, wordt de laatste. Bij de spelregelwedstrijden voor de jeugd doen 29 teams mee. In samenwerking met de GVB is er een technische dag, weer in Moordrecht. Het bestuur gaat de accenten minder leggen op ontspanning en meer op de technische kanten. Alle scheidsrechters die geen lid zijn worden aangeschreven om lid te worden. Resultaat: 16 nieuwe leden. Onder de leden wordt een enquête gehouden over hun wensen. Scheidsrechter Ignace van Zwieten geeft een presentatie.


1982       Door de koude winter, van oktober tot en met  januari, is het een druk voorjaar met veel inhaalwedstrijden. Op de clubavond komt Jan Zwartkruis uitleggen hoe het is om bondstrainer te zijn. Bij de spelregelwedstrijden voor de jeugd doen 33 teams mee. Bij de training kan nu gebruik worden gemaakt van de accommodatie van de korfbalvereniging “de Jodan Boys” onder dezelfde condities als bij  “Ter Gouw”. Uit een enquête onder de leden blijkt dat er grote behoefte is aan spelregelavonden. De SVG lanceert de slogan “Trap niet na”.


1983       Voorzitter Aad Mul bezet de kwaliteitszetel in de Scheidsrechterscommissie veldvoetbal van de GVB. Hetzelfde geldt voor Adrie de Wit, maar dan bij het zaalvoetbal. De ontspanningscommissie biedt na de training snert aan,  toevallig op de koudste dag van de winter. Het fluitketeltoernooi in Moordrecht wordt door Theo Klomp gratis met mooie muziek opgeluisterd. In Zeist wordt op het KNVB Sportcentrum weer een technisch weekend gehouden. Een forum met deskundigen uit verschillende hoeken buigt zich over het thema “de plaats van de scheidsrechter in het huidige voetbal”.


1984       Aantal leden is 242. Bondsarts Frits Kessel houdt een presentatie over blessures en trainingsopbouw. Vanuit de gemeente komen berichten over spoedige oplevering van de atletiekbaan. Met de korfbalvereniging Ter Gouw is een overeenkomst gesloten voor het gebruik van hun accommodatie in het Groenhovenpark. Leden van de SVG begeleiden 24 nieuwe veldscheidsrechters alsmede 6 zaalscheidsrechters. Hans Snaterse en Clemens Govers schieten Teun Willemsen te hulp bij het geven van training. De jubileumcommissie is volop actief om de viering van het 50 jarig bestaan voor te bereiden.


1985        Helaas: geen relevante informatie over dit jaar in onze archieven.


1986        De FIFA verklaart 1986 tot jaar van de scheidsrechter. Clemens Govers wordt benoemd tot lid van verdienste. Voor het eerst wordt een lid van de SVG scheidsrechter in het betaalde voetbal (Hans Blom). Aan de Grote Clubactie wordt voor de eerste keer deelgenomen en dat levert fl. 635 op. Er is weer een Technisch weekend, ook deze keer op Papendal.


1987        Op de eerste dag van het nieuwe jaar overlijdt plotseling medeoprichter en erevoorzitter Joop Muurling. Hans Blom gaat naar A-lijst betaald voetbal. Het zaalvoetbaltoernooi om de Fluitketelcup wordt, wegens gebrek aan deelnemende teams, beëindigd. Het SVG-team wordt tweede bij het landelijk veldvoetbaltoernooi. Teun Willemse stopt als bestuurslid, na 22 1/2 jaar daarin actief te zijn geweest. Hij was tevens actief als trainer, als lotto/toto man, als begeleider en rapporteur. Hij wordt benoemd tot erelid.


1988        Het SVG Voetbalteam speelt bij het zaalvoetbaltoernooi vijf keer een 0 – 0 wedstrijd. Er zijn 185 deelnemers aan de conditietest. De SVG krijgt nieuwe statuten en een Huishoudelijk Reglement. Het bestuur maakt voor de eerste keer een meerjarig beleidsplan.


1989        De SVG krijgt eigen clubblad met de naam “de Diagonaal”. Scheidsrechter Jan van Rooijen wordt sportman van het jaar in Bodegraven. Start van een 5 jarige cyclus voor districtsveldvoetbal (Joh. Muurling toernooi). De cricketvereniging Olympia komt naar het Groenhovenpark en neemt eveneens haar intrek in het clubgebouw van Ter Gouw. Nu zijn er ook in de zomer clubavonden op dinsdag.


1990        Er is een belangrijke wijziging in de spelregels voor veldvoetbal: gelijk is niet meer buitenspel, rood voor ontnemen scoringskans, niet meer opzettelijk terugspelen op de doelman. Het SVG-team wint het distr. voetbal toernooi. Het clubblad ‘de Diagonaal’ krijgt een omslag en wordt met een PC opgemaakt. Er komen advertenties in het clubblad. De SVG neemt voor de vijfde keer deel aan het landelijk spelregeltoernooi.


1991        Op de technische dag houdt John Blankesteijn een gloedvolle presentatie. Henk Schouten wordt lid van verdienste (14 jaar bestuurslid, 11 jaar secretaris). Het SVG-team is weer winnaar van de distr. finale veldvoetbal. Het team wordt vierde bij het landelijk toernooi.


1992        De gele en rode kaart worden ook ingevoerd bij amateurvoetbal. Het aantal waarschuwingen stijgt met 26%! Ook de korfbalvereniging “de Jodan Boys” komt naar het Groenhovenpark en neemt deel in de beheerstichting van het clubgebouw. Het ledental van de SVG daalt sterk: van 241 naar 214 in één jaar.


1993        De SVG organiseert het landelijk veldvoetbaltoernooi op het complex van de v.v. Gouda. De KNVB afdelingen Rotterdam en Gouda gaan samen. Aan de niet meer verplichte conditietest doen nog maar 47 deelnemers mee. Voor de eerste keer is er een oliebollentraining op de laatste dinsdag van het jaar. Jan Wouter Kok wordt individueel spelregelkampioen van Nederland. Het team van de SVG wordt tweede bij finale voor teams.


1994        Er komen nieuwe ontspanningsactiviteiten: tennis, bowlen en fietspuzzeltochten. De Diagonaal start met een rubriek “Douchegesmoes” (achterklap uit de trainingskleedkamers). Het ledental van de SVG loopt gestaag terug: van 262 in 1985 naar 216 in 1994. Dit is een daling van 17,5%.


1995        Teleac presenteert een cursus scheidsrechter. De SVG viert haar 60 jarig bestaan met o.a. een jubileumboek en een groot feest. De SVG mag het landelijk kampioenschap spelregelwedstrijden voor COVS-teams organiseren. Er wordt een technisch weekend in Arnhem georganiseerd met o.a. les in het herkennen van belangrijke spelsituaties. Dit gebeurt met behulp van geselecteerde TV beelden van Cees Bakker (KNVB).


1996        Jan v. Rooijen wordt voorzitter. Aad Mul wordt na 17 jaar voorzitterschap benoemd tot erelid. Een fusie van de KNVB districten Rotterdam en Gouda betekent het einde van de “Goudse Voetbal Bond”. Er komt een nieuwe groepsindeling in West-4. Voor de training komt een nieuwe kunststof atletiekbaan ter beschikking. Het SVG voetbalteam wordt eerste in het districtstoernooi en tweede in het landelijk toernooi met K. Blom en B. Erkens als scorende spitsen.


1997        Het jaar van een Elfstedentocht. SVG-lid Piet Goudriaan haalt op tijd de finish. Bij het landelijk zaalvoetbaltoernooi in Heerenveen (daags na de Elfstedentocht) wint het SVG-team de 2e prijs én de sportiviteitsprijs. Het SVG team wordt wederom 2e bij het landelijk toernooi veldvoetbal met een superteam, waarvan de as gevormd wordt door Bram Wieman, Edwin van Rooijen, Andre Lentink en het spitsenduo Kevin Blom / Björn Erkens.


1998        Een grote groep SVG-leden met aanhang maakt onder leiding van Ferdy Kolster een driedaagse reis naar Londen, met een bezoek aan de wedstrijd Crystal Palace tegen Portsmouth als hoogtepunt. De SVG wordt daar zelfs op de stadion-tv gepresenteerd. Er worden proeven gedaan met de shuttleruntest als vervanger van de Coopertest voor het meten van de conditie van scheidsrechters.


1999        Vijftig leden nemen deel aan het technisch weekend in Monster, met een afmattende duurloop op het strand. De SVG beschikt over 5 trainers. De training wordt gemiddeld bezocht door 35 leden. Er is langdurig overleg tussen de KNVB en de COVS over de financiële vergoeding voor de amateurscheidsrechters.


2000        Het millenniumjaar met het EK voetbal in Nederland, waar onze nationale trots weer struikelt over slechte strafschoppen. De KNVB besluit West-3 en 4 samen te voegen tot West-2. Scheidsrechter Piet Brouwer gaat na een molestatie naar de rechter. De dader wordt veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf, later omgezet in 40 uur dienstverlening. Bij de spelregeltoetsen in april scoort 25% een onvoldoende! Het ledental blijft gestaag afnemen en komt uit op nog maar 211 leden.


2001        Dit jaar krijgt geen enkele Goudse scheidsrechter te maken met een molestatie. Het SVG team wint het districtstoernooi zaalvoetbal en wordt landelijk derde. Clemens Govers krijgt als eerste de nieuw ingestelde “Pluim van het jaar”.


2002        Het clubblad “de Diagonaal” bereikt een recorddikte van 36 pagina’s. De spelerspas wordt op proef in West-2 ingevoerd. Sulimen Ifrandi komt op de C-lijst voor scheidsrechters betaald voetbal. De KNVB presenteert het Masterplan arbitrage met als doel meer en betere scheidsrechters te verkrijgen. Hans Snaterse en Clemens Govers krijgen de vrijwilligerspenning van de VGSO/Gemeente Gouda. De “Pluim van het jaar” is voor Ron Hol. Bjørn Erkens, Dolf Smit en Dick Lagerweij volgen een COVS trainerscursus.


2003        De niet als scheidsrechter actieve Wil Klomp wordt het eerste vrouwelijke bestuurslid van de SVG. Er komt een eigen website. Nóg twee leden komen op de C-lijst; Kevin Blom gaat naar de B-lijst. Ben van Maaren en Jan Pieters krijgen ook de vrijwilligerspenning van VGSO/Gem. Gouda. Dit voor hun inzet voor “de Diagonaal”. Klaas Huizinga krijgt de “Pluim van het Jaar”. Secretaris Henny Antonisse wordt lid van verdienste. De SVG heeft nog maar 193 leden.


2004        Kevin Blom wordt Gouds sportman van het jaar en promoveert naar de A-lijst. Het masterplan Arbitrage gaat van start. De SVG wint voor de derde keer de districtsspelregelwedstrijd. De technische dag wordt met succes voor het eerst op de eigen accommodatie gehouden. Hans Snaterse (meer dan 15 jaar trainer) overlijdt. Theo Klomp krijgt de “Pluim van het jaar”.


2005        De KNVB West-2 organiseert in de Kuip in Rotterdam het eerste scheidsrechterscongres voor alle actieve scheidsrechters. De KNVB en de COVS sluiten een convenant over samenwerking. De KNVB voert een nieuw rapportagesysteem in dat veel stof voor discussie oplevert. Jan Wouter Kok wordt voor de tweede keer landelijk kampioen spelregels. De zaalvoetballers spelen slecht maar krijgen wel de sportiviteitsprijs. Jan de Frankrijker verdient de “Pluim van het jaar”.


2006        De SVG heeft trouwe leden. Dit jaar zijn er zes 40 jaar lid en negen 25 jaar lid. De technische dag wordt weer met succes in eigen huis gehouden. De jaarstukken gaan voor het eerst digitaal naar de leden. Ferdy Kolster krijgt de “Pluim van het jaar”. Het districtsveldvoetbaltoernooi gaat ten gevolge van minder animo gespeeld worden met zeventallen in plaats van elftallen.


2007        Opnieuw worden vijf trouwe leden geëerd: 1x 50 jaar, 1 x 40 jaar en 3 x 25 jaar. De “Pluim van het Jaar” gaat naar Jan Wouter Kok. Van de groep van 45 jonge talentvolle scheidsrechters komen er zes uit de regio Gouda. Bij het veldvoetbal wint het SVG team de mooiste prijs: De sportiviteitsprijs. Het totale aantal bondsscheidsrechters in Nederland bedroeg in 1980 11350, nu nog maar 5757. Een afname van bijna 50%!!


2008        De 100e diagonaal verschijnt. Oud secretaris en voorzitter Dirk v. Dam is 50 jaar lid. Voor al hun werk achter de schermen krijgen Cisca Antonisse en Ruud Hogenelst de “Pluim van het jaar”. Dick Lagerweij wordt lid van verdienste. Aad Mul, Piet Goudriaan en Henk Lammers worden Koninklijk Onderscheiden. Er wordt een AED aangeschaft. Op de clubavond wordt een dartcompetitie gehouden. De website van de SVG wordt 6968 keer bezocht. Er wordt weer een jubileumcommissie ingesteld.


2009        In de jaarvergadering wordt op voorstel van de leden de contributie verhoogd om de gevolgen van de kredietcrisis op te vangen. Bij het landelijke toernooi wint het voetbalteam de “Fair Plee” prijs, dit keer in de vorm van een WC-bril. Op de openingsavond wordt voor de verandering getennist, jeu de boules gespeeld en gebarbecued. De trainingsavonden worden regelmatig aangevuld met interessante presentaties.


2010       De vereniging bestaat 75 jaar. Op weg naar het feest in de Vliethoeve op 16 januari sneeuwt het. Een klein aantal leden kan of durft niet te komen. De dag ervoor, bij de officiële receptie, ontvangen Jan v. Rooijen en Clemens Govers een Koninklijke onderscheiding. Jan van Rooijen krijgt ook nog de waarderingsspeld van de KNVB. Alle leden ontvangen naast een clubhanddoek een prachtig jubileumboek, mede mogelijk gemaakt door vijf sponsoren waaronder onze trouwe Sponsor “Verhuurbedrijf Zuid Holland”. Het aantal leden wordt weer minder. Karel v.d. Heuvel, Ingmar Oostrom en Barry v.d. Lip komen in het talententraject Betaald Voetbal. Op nog jonge leeftijd overlijdt Piet Goudriaan. Ben van Maaren ontvangt de vrijwilligersspeld van de VGSO. In het kader van het jubileumjaar organiseren we een 7×7 pupillentoernooi bij Be Fair onder leiding van onze scheidsrechters. In de zomer vaart een deel van de leden in de boot door het mooie gebied rond Zoeterwoude. Het andere deel klost door de weilanden in de ban van boerengolf. Sportief gezien voetballen we landelijk in Emmen en in de zaal in Ouderkerk a/d IJssel. De openingsavond van het nieuwe seizoen verhuist naar het clubhuis van RVC in Reeuwijk. Het tweemaandelijkse clubblad “de Diagonaal ” kan vanwege de kosten en de benodigde inzet niet meer uitkomen en wordt vervangen door digitale nieuwsbrieven. Met de tiende komst van de bijna traditionele Sinterklaas en de oliebollentraining na de Kerst komt het jubileumjaar ten einde.


2011         Het jaar gaat van start met een Koninklijke onderscheiding voor secretaris Henny Antonisse. De pluim gaat naar Leo van der Want. Ad van Maaren en André Vermeij worden onderscheiden voor resp. 50 en 40 jaar lidmaatschap. Tijdens de ledenvergadering wordt de contributie verhoogd naar € 50. De in 2010 opgestelde beleidsnota wordt geactualiseerd met aangedragen ideeën. De nadruk wordt gelegd op de begeleiding van de verenigingsscheidsrechters. Een goede actie hierin is de opleiding van 7 leden tot praktijkbegeleider. Deelnemer Janny de Joode is de eerste vrouwelijke PB-er. De KNVB ruilt de conditietest en de spelregeltoets in voor themabijeenkomsten met een theoretisch- en een praktijkdeel. De resultaten tellen mee bij de promotie- en degradatierating. De trainingen onder de wisselende leiding van 1 van de 5 trainers worden goed bezocht door gemiddeld 25 deelnemers. Na de trainingen wordt de handvaardigheid getoetst met een dartcompetitie. Vanaf 1 augustus is de nieuwe website beschikbaar, die eind december 2134 bezoekers telt. Het weer bij RVC georganiseerde openingsfeest is geheel in stijl met black-tie kleding, gedragen door ca. 60 leden met aanhang. De leden kopen 225 Clubloten om de verenigingskas extra te vullen. Sinterklaas laat niet verstek gaan en houdt weer enkele leden de spiegel voor. Aan het eind van het jaar stijgt het ledental heel licht tot 174 door 11 vertrekkers en 13 nieuwe leden. 87 leden zijn actief als scheidsrechter en 8 als rapporteur.


2012         De jaarlijkse technische dag op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar biedt na de stevige training de deelnemers inzicht in de benodigde veiligheidsmaatregelen bij een wedstrijd in de topklasse. De veiligheidscoördinator van de Jodan Boys laat in een boeiend overzicht zien wat er bij komt kijken aan verplichtingen en regels om een dergelijke wedstrijd te organiseren. Daarna was het woord aan stand-up comedian Raymond Rodenburg (zoon van!) die er op cabareteske manier in slaagt scheidsrechters om zichzelf te laten lachen. Bij de jaarvergadering geeft Jan van Rooijen na vele voorzittersjaren de hamer door aan René Kiebert. Het openingsfeest is weer bij RVC, ditmaal de jaren ‘80 en ’90 als thema, zowel in de muziek als in de kleding. De dartcompetitie is weer in volle gang en bijna alle trainingsbezoekers doen fanatiek mee. Ongekende talenten worden zichtbaar. Trieste momenten zijn het overlijden van de oud-voorzitters Aad Mul en Dirk van Dam. De grote belangstelling bij hun begrafenissen geeft aan hoe hun inzet voor onze vereniging wordt gewaardeerd. Ander triest moment is het overlijden van een assistent-scheidsrechter door agressief gedrag van spelers. De druk op de clubs en de scheidsrechters is groot. De KNVB komt met veel activiteiten die moeten leiden tot meer respect voor elkaar. De komst van onze, niet meer weg te denken, Sinterklaas met zijn bespiegelingen geeft nog een plezierige afronding van een soms minder leuk jaar.


2013         Het jaar wordt gestart met de technische dag waarin het accent lag op respect. De deelnemers bogen zich over de vraag “Wat doe ik eraan”?. De winter is koud en nat. Menige training wordt in de sneeuw gegeven, wel iets voor de volhouders. Het landelijke spelregeltoernooi wordt door onze vereniging georganiseerd en vindt plaats in de sporthal in Ouderkerk een de IJssel. Een mooi toernooi, waarin ons nieuwe en jonge team nog niet mee kon doen voor een ereplaats. Michel van Egmond van Voetbal International vertelt na de training over de achtergronden van zijn (later bekroonde) boek “Gijp”. Bij de jaarvergadering worden weer een aantal KNVB spelden en oorkondes uitgereikt aan de leden met een lange inzet op of naast de velden. De vijf trainers worden door de COVS West 2 verblijdt met een lekker warm jack. Het enthousiasme voor het COVS voetbaltoernooi in Lochem is zo laag dat alleen een gehavend team op het been is te brengen. Door een slimme mix met het ook te kleine aantal van Zwolle kan toch nog meegedaan worden. De FIFA wijzigt (eigenlijk “verfijnt”) weer de buitenspelregels. Menig scheidsrechter moet drie keer goed lezen, nadenken en video’s bestuderen voordat hij doorheeft wat dit seizoen strafbaar buitenspel is. De clubassistenten, spelers en publiek zijn nog niet zover. Het openingsfeest bij RVC verloopt weer zoals het hoort, goed, gezellig maar wel wat minder deelnemers. De dartcompetitie krijgt een belangrijke status als er wordt gestreden om de aan het eind van het seizoen uit te reiken “Aad Mul bokaal”. Rick de Bruijn bereikt de internationale status als scheidsrechter bij Beach Soccer. De steeds ouder wordende vereniging wordt helaas getroffen door het overlijden van een groot aantal leden: Secretaris Henny Antonisse, Hans van Dooijewaard, Cees Prinsenberg, Jan Koole en Jozef de Jong.


2014       Een start met een heel zachte winter. Goed voor behoud van conditie. Sport psycholoog Kees Senten geeft na de training inzicht in de psychologische aanpak door de scheidsrechter op het veld. Atletiek trainer Patrick Jansen laat de trouw trainende scheidsrechters horen en ook een beetje zien wat goede trainingsoefeningen zijn en hoe je blessures kan voorkomen. Bij de jaarvergadering wordt Bart v.d. Laan benoemd tot penningmeester als vervanger van Joop den Dulk. Clemens Govers, die al vele onderscheidingen heeft gekregen, wordt benoemd tot erelid. Een heel nieuwe site wordt in gebruik genomen en Facebook wordt door een aantal leden veelvuldig gebruikt. Vlak voor de zomervakantie bezoekt schaatsfenomeen Bob de Jong de training om te kijken hoe wij trainen. In september verzorgt hij onze training die door menigeen wordt ondervonden als behoorlijk zwaar.

Ons lid Kevin Blom laat ons vele beelden zien van (door hem) gefloten wedstrijden. De meeste bezoekers moeten erkennen dat een juiste waarneming soms na zes keer kijken in slow motion nog niet mogelijk is. De “Aad Mul Bokaal” voor het darten wordt gewonnen door invaller Sulimen Ifrandi. De KNVB voert nieuwe codes in voor overtredingen. Naast een gele kaart (code 1) zijn er nog 7 codes bij een rode kaart. Joop den Dulk neemt weer even de penningmeester rol weer op zich omdat de nieuw benoemde penningmeester om privé reden niet verder kan. De start van het seizoen moet het doen zonder een openingsfeest. Door een te lage opkomst moet de ontspanningscommissie helaas het feest afgelasten. De leden Jaap Visser en Ries v.d. Bas overlijden. De vereniging organiseert samen met de KNVB een BOS cursus, waarin voor de cursisten extra aandacht wordt besteed aan conditie, training en omgaan met weerstand. Jan de Frankrijker overlijdt plotseling. Voor de 14e keer komt Sinterklaas op bezoek, door omstandigheden een week later. Het jaar wordt weer afgesloten met een oliebollentraining.


De kroniek zal niet verder worden aangevuld, we zijn immers bij het jubileumjaar (2015) aangekomen! Hierboven heeft u in een ‘notendop’ de rijke historie van onze scheidsrechtersvereniging gelezen. Bedankt voor het lezen.

De jubileumcommissie.

3 reacties

 1. Beste redactie.

  Ik vind het fantastisch om de geschiedenis van COVS afd. Gouda en Omstreken in deze beknopte versie weer te lezen en dan denk ik, waar is de tijd gebleven. Ook zie je dan weer namen voorbij komen en zeg je Oh ja, die heb ik ook meegemaakt. Herinneringen komen weer boven en geven je toch een blij gevoel, dat je al die tijd getuige geweest bent van deze geschiedenis.
  Goed, ik kan bijna niet wachten op de volgende versie van het verhaal.
  Redactie hartelijk dank voor het prettige verhaal.
  Tevens veel sterkte toegewenst bij het organiseren van het jubileum.
  Uw aandachtige lezer.
  Henk Lammens.

 2. Henk, ik ben het van harte eens met je redactie! Voor mij als voorzitter is het een feest om de kroniek te lezen, vooral omdat alles in een fraai historisch perspectief geplaatst wordt en omdat véél actuele zaken (leden teruggang, vandalisme, verruwing op de velden, interessante spreekbeurten) kennelijk altijd al aan de orde zijn geweest.
  groetjes, je voorzitter

 3. Beste mensen van de SV Gouda e.O., d.w.z. Het Bestuur en alle leden !!
  Wat leuk omde kroniek te zien en te lezen. Ik wil U nog van harte feliciteren met het 80-jarig jubileum (een kaart had ik het bestuur reeds eerder gestuurd). Aangezien ik reeds 20 jr. als regiocorrespondent van en voor West II “opereer”, heb ik ook veel herinneringen aan uw vereniging en ken ook veel clubleden. Ik wens U allen nog fijne jaren toe bij de groep Gouda en mijn collega Jan ter Harmsel heeft een mooi verslag geschreven in de 1e digitale editie van ons fraaie vakblad De Scheidsrechter. Het ga U alle goed !! Met vriendelijke groet, Will Stevens.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.