Opzegprocedure

Uiteraard vinden we het jammer indien u besluit om uw lidmaatschap of donateurschap (hierna: lidmaatschap) op te zeggen. Op deze pagina vindt u een overzicht van de geldende procedure en de bijbehorende formaliteiten omtrent het opzeggen van uw lidmaatschap.

Duur en verlenging van het lidmaatschap
De duur van het lidmaatschap is gelijk aan het verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december (zie artikel 21 van de statuten). Zonder bericht van opzegging wordt het lidmaatschap telkenmale stilzwijgend verlengd met één verenigingsjaar.

Opzeggingstermijn en verschuldigdheid van contributie
In beginsel kunt u op ieder gewenst moment uw lidmaatschap opzeggen. De opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken (zie artikel 10, lid 2 van de statuten). Dit betekent dat uw lidmaatschap per 1 januari van het jaar volgende op het jaar waarin de opzegging heeft plaatsgevonden, zal worden beëindigd indien de opzeggingstermijn van vier weken in acht is genomen. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft u niettemin de jaarlijkse contributie voor het volledige lopende verenigingsjaar verschuldigd (zie artikel 10, lid 7 van de statuten en artikel 4 van het huishoudelijk reglement).

Opzegging uiterlijk 30 november van het lopende verenigingsjaar
Indien u uw lidmaatschap met ingang van het aankomend verenigingsjaar wilt beëindigen, dient u uiterlijk 30 november van het lopende verenigingsjaar schriftelijk of per e-mail bij onze ledenadministratie te verzoeken om uw lidmaatschap te beëindigen. De datum waarop het verzoek om het lidmaatschap te beëindigen is ontvangen, is hiervoor leidend. Indien het bestuur heeft vastgesteld dat u heeft voldaan aan alle geldende betalingsverplichtingen voor het lopende verenigingsjaar, zult u een bevestiging ontvangen dat uw lidmaatschap per 1 januari van het aankomende verenigingsjaar wordt beëindigd.

Opzegging ná 30 november van het lopende verenigingsjaar
Indien wij uw verzoek na 30 november van het lopende verenigingsjaar ontvangen, gaan wij ervan uit dat het lidmaatschap voor het volgende verenigingsjaar wordt verlengd. Dit betekent dat u over het volgende verenigingsjaar de jaarlijkse contributie verschuldigd bent. Indien het bestuur heeft vastgesteld dat u heeft voldaan aan alle geldende betalingsverplichtingen voor het lopende én aankomende verenigingsjaar, zult u een bevestiging ontvangen dat uw lidmaatschap per 1 januari van het daaropvolgende verenigingsjaar wordt beëindigd.

Mogelijkheid om donateur te worden
Tenslotte wijzen wij u nog op de mogelijkheid om onze vereniging financieel te blijven ondersteunen door donateur te worden van onze vereniging voor slechts 30 euro per verenigingsjaar (tarief voor 2020). U behoudt dan alle rechten van het lidmaatschap, met uitzondering van het stemrecht bij algemene ledenvergaderingen.

Indien u meer informatie wilt over de rechten en plichten van het lidmaatschap en de opzegprocedure, verwijzen u graag naar onze statuten en het huishoudelijk reglement welke u hier kunt raadplegen. Ook kunt u contact opnemen met onze secretaris (secretaris@covsgouda.nl) of ledenadministrateur (ledenadministratie@covsgouda.nl).

Het bestuur
Laatste wijziging: maart 2020