Verslag ALV 2020

Verslag Algemene Ledenvergadering 9 maart 2020

Weinigen konden vermoeden dat de ALV voorlopig de laatste activiteit was die onze vereniging zou houden. De besmettingen in Brabant waren nog ver-van-mijn-bed-verhalen, al kwam het virus nu wel heel dichtbij. Wie had gedacht dat een paar dagen later iedereen thuis zou zitten en dat de maatregelen elkaar snel – en steeds strenger – zouden opvolgen?

Het deed niet af aan de ijver waarmee het bestuur deze avond had georganiseerd. Verslagen, uitnodigingen, presentaties, begrotingen, overzichten: er zit veel werk in de ALV. Al dat werk is opdat de leden het bestuur ter verantwoording kunnen houden voor het gevoerde beleid. Dit jaar wilden 27 leden het bestuur het vuur na aan de schenen leggen.

Zij kregen een openingswoord te horen, waarin de voorzitter het logo voor het 85-jarig jubileum onthulde, onbescheiden het punt “Bestuursverkiezing” van de agenda wilde halen omdat alle herkiesbare bestuursleden toch hadden aangegeven door te willen gaan (maar dat liet de secretaris niet toe), en om een moment van stilte vroeg voor de ons ontvallen Joop Starreveld en oud-voorzitter Frank Schouten.

Secretariaat

Hierna nam de secretaris het woord en werden de notulen van de ALV van 2019 doorgenomen. Met slechts één vraag n.a.v. de enquête over de tijdelijke verplaatsing van de trainingsavond, konden de notulen snel worden aangenomen. Maar de leden waren nog niet van de secretaris af. In tegenstelling tot vorig jaar toonde hij genade en ging hij snel door zijn jaarverslag heen. Aan het eind liet hij een filmpje zien dat de evolutie van bestuursfoto’s toonde, van de jaren 50 tot nu. Hierna deed hij een beroep op de leden om hun kasten uit te kammen. Het archief van de vereniging is nl. versplinterd en hij is op zoek naar een aantal ontbrekende zaken, waaronder – en met name – het notulenboek vanaf de allereerste vergadering in 1935. Maar ook persoonlijke herinneringen (foto’s, bijvoorbeeld) worden zeer op prijs gesteld. Wie ze heeft, kan ze bij de secretaris inleveren, dan zorgt hij dat ze worden gedigitaliseerd en weer retour komen.

De penningen

De vloer was toen aan de penningmeester, die de resultaten van het afgelopen boekjaar doornam. Als de cijfers al aanleiding gaven tot vragen, dan werden die met verve beantwoord. Een vervelend punt zijn de inkomsten uit de Lotto/Toto. De nationale totalisator heeft dit opgezegd, dus dat betekent op de lange duur geen vaste inkomsten meer. Om het leed te verzachten, werd een bedrag ter grootte van ca. twee jaar overgemaakt. De penningmeester legde uit dat we daarom op zoek moeten naar andere bronnen van inkomen. Verder noemde hij bij naam de leden die de afgelopen jaren geen contributie hebben betaald, zelfs na herhaaldelijk herinneren en manen. Omdat het uiteindelijk – in het geval van dhr. De Jong zelfs twee jaar! – de moeite niet meer loonde, zijn de bedragen afgeboekt. Daardoor kwam het jaarresultaat op EUR 175 uit, dat de vergadering deels aan de algemene reserves en deels aan een volgende jubileumviering toekende.

Vervolgens nog meer goed nieuws voor de penningmeester, want de kascontrolecommissie, bij monde van Wilco Goudriaan, keurde zijn financiële beheer en beleid goed. Wilco beleefde zelf zijn laatste jaar in de commissie, die volgend jaar wordt bemenst door René Kiebert, Theo Klomp en Barry Rodenburg als reserve. Ook Alan Parry stelde zich beschikbaar, maar moet even een jaartje wachten.

Overige bestuurstaken

Hierna trad Janny de Joode voor de microfoon. Zij liet aan de hand van allerlei grafieken zien dat we iets minder leden hadden, maar dat er wel nieuwe leden bij komen en de gemiddelde leeftijd daardoor iets is gedaald. Verder riep ze iedereen op de jeugd te stimuleren lid te worden. Een andere oproep betreft de persoonsgegevens van de leden. Janny hoort soms pas via-via van een nieuw e-mailadres van deze of gene, of een ander telefoonnummer. Daarom het verzoek om dit soort wijzigingen tijdig aan haar door te geven. Tot slot vermeldde ze dat de landelijke administratie anders gaat verlopen.

Namens de Ontspanningscommissie las Leon Boers zijn verslag van het afgelopen jaar voor. Als hoogtepunten natuurlijk de zomerbarbecue en de jaarafsluiting met pubquiz, en als dieptepunt de laatste plaats op het 7×7 voetbaltoernooi in Rotterdam. Dan was er nog de gecombineerde Oliebollentraining/Dartfinale, met winst voor de voorzitter. Vooral veel dank ging uit naar de vele handjes die licht werk maken van zulke activiteiten.

Vervolgens las Clemens Govers voor uit eigen werk – zijn verslag van de training van het afgelopen jaar. De getallen blijven stabiel en vooral de inzet van zijn collega-trainers deed hem deugd. Hierdoor is een gevarieerde training gegarandeerd. Door gezondheidsproblemen kon hij zelf een tijdlang niet komen, maar hij zag gelukkig vaker jongere leden verschijnen. Wel hoopt hij dat er nog trainers bij komen. Ook ging Clemens in op het Lief & Leed van de diverse leden. Samen met Henk Lammens steekt hij leden en donateurs met wie het wat minder gaat, een hart onder de riem. Leden die juist een heuglijk feit meemaken – geboorte van een kind, bijvoorbeeld – krijgen ook aandacht. Hij hoopt dat men alert blijft op wat er bij collega’s leeft.

Jan Wouter Kok deed verhaal namens de Technische Commissie. Hoogtepunten waren volgens hem de Technische Dag met bezoek van FIFA-referee Lizzy van der Helm, de districtsfinale spelregels in eigen huis, de zeer goed bezochte spelregeluitlegavond aan het begin van het seizoen en de spannende Battle of the Referees. Helaas moest Gouda door personele problemen verstek laten gaan op het NK spelregels – een dieptepuntje. Ook de bezoeken van Robbert Minkhorst, journalist en scheidsrechter, en KNVB-topper Clay Ruperti leverden topavonden op. In 2020 zal Gouda, samen met Rotterdam, zelf het NK spelregels verzorgen. Hij rekent op ieders medewerking.

Tot slot de redactie, in de persoon van Maarten Streef. Hij vertelde dat het aantal bezoekers van de site blijft toenemen, met een piek in maart – waarschijnlijk i.v.m. de ALV. De aanwezigen prezen de nieuwe site. Maarten hoopt dat nog iemand de Instagram-account van de vereniging wil verzorgen, omdat Ben het al zo druk heeft met het secretariaat en Twitter.

Bestuursverkiezing

Dat bracht een eind aan de verslagen. De secretaris nam de hamer ter hand omdat de bestuursverkiezing plaats zou vinden. Het bleek, zoals de voorzitter al voorspelde, een hamerstuk. Nadat de secretaris de loftrompet over Lenard had gestoken, werd deze onder luid applaus herkozen als voorzitter. Ook penningmeester Robby mag zich opmaken voor een nieuwe termijn. Van de overige bestuursleden waren Jan Wouter en Leon herkiesbaar; ook zij mogen er twee jaar aan vastknopen.

Jubilarissen

Het laatste agendapunt voor de pauze waren de jubilarissen. Allen waren aanwezig, sommigen met familie erbij. De secretaris stak met anekdotes doorspekte en met foto’s verluchtigde verhalen af over Errie de Leeuw, André Lenting en Aad van de Sande, die allen 25 jaar lid waren. In een apart artikel zijn deze verhalen te vinden. De voorzitter nam het over ten aanzien van Bert Hoogenboom, die 40 jaar lid was. Eigenlijk al 41, maar vorig jaar kon hij niet aanwezig zijn. Daarom nu maar eens dunnetjes overgedaan. Eindelijk kwamen we wat meer over hem te weten, zoals het feit dat hij van zijn 18e tot zijn 35e had gefloten. Maar nu heeft hij 80 man personeel op zijn zorgboerderijen rondlopen, die samen voor 140 kinderen zorg verlenen. Hij voegde toe dat zijn ervaring als scheidsrechter hem veel heeft geholpen bij het opzetten van zijn bedrijf.

Jaap den Bleeker was zelfs 50 jaar lid. Hij was niet de schaatsende jongen die de secretaris in oude kranten had gevonden, al had hij wel eens een scheve schaats gereden. Na het leuke verhaal, sprak hij een dankwoord uit. Allereerst aan zijn vrouw, die hem toch zo’n 25 jaar naar het voetbal liet gaan, waaronder het NK in de zaal. Hij hoopt dat de vereniging nog 85 jaar blijft bestaan, maar dan moeten er meer jongeren komen. Tot slot kwamen we bij Kees Zeltenrijch, eveneens 50 jaar lid. De voorzitter spoorde hem aan toch eindelijk eens e-mail/internet te nemen, want Kees is een van de 3 leden die we nog alles op papier moeten sturen. Veel extra werk voor de secretaris. Ook van deze jubilarissen zijn de levensverhalen in een apart artikel te vinden.

Begroting

In de pauze werden vele handen geschud, vooral met de jubilarissen. Na de hapjes en drankjes was het weer de beurt aan de penningmeester, die de begroting voor 2020 verdedigde. Met teruglopende (contributie-)inkomsten en gelijkblijvende en zelfs stijgende kosten kan het niet anders of de vereniging moet naar andere bronnen van inkomsten zoeken. Iedereen die daar ideeën over heeft, kan zich bij het bestuur melden. Robby moest diverse vragen beantwoorden, o.a. over de indexatie van de contributie en de optie om actieve leden meer te laten betalen. Hij stelde uiteindelijk voor de contributie voor 2020 niet te verhogen, welk voorstel werd aangenomen.

Beleidsnota

De volledig herschreven beleidsnota legt de nadruk op het al genoemde zoeken naar nieuwe bronnen van inkomsten, het meer naar buiten treden om bekendheid te verwerven en het werven van nieuwe (jonge) leden bij voetbalverenigingen. Dat laatste zal niet makkelijk zijn, maar we moeten het proberen om een levensvatbare club te blijven.

Rondvraag

Sulimen Ifrandi stelde voor om aan het begin van elk seizoen een kick-off meeting te organiseren, om samen met trainers, spelers en journalisten de spelregelwijzigingen door te nemen. Een goed voorstel, als uitbreiding op onze huidige beginavonden. Het bestuur zal ernaar kijken.

Clemens Govers was bang dat het EK van de zomer voor een verminderde trainingsopkomst zou zorgen. Radicaal als hij is, stelde hij voor maar helemaal geen training te organiseren. De voorzitter zei met het bestuur te kijken welke wedstrijden er op dinsdag zijn. Als daar het Nederlands elftal bij zou zitten, heeft het inderdaad weinig zin een training te organiseren. We zullen het van wedstrijd tot wedstrijd bekijken.

Slotwoord

In zijn slotwoord dankte Lenard alle leden voor hun aanwezigheid en voor het in het bestuur gestelde vertrouwen. Hij keek vooruit naar de verdere viering van het 85-jarig bestaan, waarvan hij hoopte dat het net zo’n succes zou worden als het Technisch Weekend in Noordwijk. Hij was al met een plannetje voor 2021 bezig. Hij vroeg om applaus voor Henny en Cor, de barmannen van Gemini, die dit elke dinsdag, afgewisseld door Jan en Ad, toch maar doen. Ze zouden eigenlijk lid van onze vereniging moeten zijn. Jeugdlid, werd vanuit de vergadering geroepen. Een veer in de hoed ook voor Theo Klomp, die de geluidstechniek verzorgde, en René Kiebert voor de foto’s. Hij nodigde tot slot iedereen uit naar de avond met Laurens Gerrets te komen, twee weken later. Niemand kon bevroeden dat de wereld nog maar een paar dagen later helemaal op z’n kop kwam te staan. Gelukkig kon er deze avond nog onbezorgd een drankje aan de bar worden gedronken.

 

Geplaatst in Geen categorie.