De getallen van de ALV: 84, 86, 27, 40, 50, 60

Bekijk hier de foto’s!


84

De ALV van 11 maart 2019 was de 84e jaarvergadering in het bestaan van onze vereniging.


27

Er waren 27 leden present. Hieronder ereleden Teun Willemse, Clemens Govers en Jan van Rooijen (door de secretaris per abuis aangeduid als erevoorzitter) en leden van verdienste Dick Lagerweij en Leo van der Want. Zoals gebruikelijk begon de vergadering met het openingswoord van de voorzitter, die iedereen welkom heette en zijn collega-bestuursleden bedankte voor hun steun het afgelopen jaar. Hij besloot met een oproep naar de leden om zich te melden als zij zich geroepen voelden landelijk voorzitter Pol Hinke op te volgen of iemand kenden die dit zou kunnen.

Hierna was het de beurt aan de secretaris, die de lijst met afmeldingen voorlas en daarna meteen de notulen van de ALV van 2018 doornam. Deze werden, na enkele opmerkingen uit de zaal aangenomen. Met dank aan Sjaak Zuidwijk voor de suggestie de notulen voortaan te projecteren; blij dat leden zo met het bestuur meedenken! Het jaarverslag van de secretaris ontlokte Clemens de vraag of er bij de bezoeken aan de voetbalverenigingen ook evt. geïnteresseerden worden aangesproken of zij lid willen worden. Het antwoord hierop luidde bevestigend. Dingen die uit het jaarverslag sprongen: het bestuur heeft het jaar gebruikt om aan elkaar te wennen en bouwt aan een solide fundament onder de vereniging. De Scheidsrechtersvereniging Gouda en omstreken moet een fijne vereniging zijn om lid van te zijn (en worden) en het bestuur doet van alles om de binding tussen leden onderling en naar buiten te versterken.


Cijfertjes!

De plaats achter het katheder werd overgenomen door penningmeester Robby Hornes, die de leden door de cijfers van het afgelopen jaar leidde. Uiteindelijk een goed resultaat met een batig saldo, dat het bestuur voorstelde te verdelen tussen de algemene reserves en de as. jubileumviering. Dit voorstel werd aangenomen. Opvallende zaken uit de jaarcijfers: de hogere giften als gevolg van vrijwillige donaties door ereleden, die contributie betalen ook als het niet hoeft, de lage giften uit de voetbalwereld, en de hogere bestuurskosten op grond van cadeaus voor te huldigen leden.

De kascontrolecommissie stelde, bij monde van Sander van Gent, voor de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Dit werd met applaus begroet. Op het verzoek van de penningmeester of zich leden wilden aanmelden om de opengevallen plaatsen in de kascontrolecommissie in te nemen, meldden zich spontaan René Kiebert en Theo Klomp aan.


86

Het was nu de beurt aan Janny de Joode, die de ledenadministratie onder haar hoede heeft. Het was een druk jaar voor haar, nu in 2018 maar liefst 17 leden opzegden en er maar 1 bij kwam. De vereniging telt nog 86 leden en 12 donateurs. Over de leeftijdsopbouw gevraagd, zei ze: “Kijk maar om je heen”. Geen prettige observatie, maar onze club vergrijst zienderogen.

Vervolgens werd het woord gegeven aan Clemens, die een prachtig verwoord overzicht van de Ontspanningscommissie, de trainingsgroep en Lief & Leed aanbood. Hij had meteen de nodige nieuwtjes in petto, met de sluitingsavond op 29 juni, een activiteit in oktober/november en de darts-competitie met de HSV. Hij werd onderbroken door de voorzitter, die de aanwezige trainers iets lekkers en een cadeaubon overhandigde om hen te bedanken voor de getoonde inzet.

Jan Wouter Kok vertelde over de Technische Commissie, die het komende jaar nog actiever zal zijn en al mooie resultaten heeft behaald met o.a. deelname aan de landelijke spelregelfinale.

Het klapstuk van de bestuursverslagen kwam toch wel van Maarten Streef, die de leden verslag deed van wat er op het gebied van communicatie allemaal was bereikt: de AVG was ingebed, de site heeft flink meer bezoekers (gemiddeld ruim 9000 per maand!) en het plan om de nieuwsbrief weer op te pakken, was uitgevoerd. Daarna onthulde hij de Twitter– en Instagram-accounts van de vereniging en tot slot de geheel nieuwe website, die live tijdens de vergadering werd geactiveerd. Dit tot grote tevredenheid en bewondering van de aanwezige leden.

De hieropvolgende bestuursverkiezing bleek een hamerstuk: secretaris Ben van Maaren, administrateur Janny de Joode en tussentijds aftredend bestuurslid Communicatie Maarten Streef werden – onder warm applaus en mooie woorden van de voorzitter – herkozen.


40

Voor de pauze was er nog net tijd om de jubilarissen in het zonnetje te zetten. De secretaris berichtte dat Bert Hogenboom (40 jaar lid) zich had afgemeld, maar had aangegeven onze club nog steeds een warm hart toe te dragen. Bert is geen bekende naam bij de leden, maar hij runt de Zorgboerderij in Zoetermeer met zijn gezin en doet daarmee prima werk voor de samenleving. Zijn speld zal hij later krijgen.

Ook 40 jaar lid was Cors Jong en Eel. Natuurlijk was Kitty er ook bij. Cors is natuurlijk wel een bekend gezicht en, getuige de foto’s, met nadruk aanwezig op alle evenementen en avonden. Bovendien was hij voor vele (oud-)scheidsrechters het eerste aanspreekpunt als zij een nieuwe outfit nodig hadden, want Kitty en hij hadden ooit een winkeltje in scheidsrechtersspullen. De voorzitter voegde er nog wat fraaie woorden aan toe en speldde Cors toen zijn onderscheiding op. Kitty ontving een mooie bos bloemen.


50

De speld voor het 50-jarig lidmaatschap werd op de revers geprikt van Fred Zwarteveld. Het beste lid dat we maar wensen kunnen: netjes zijn contributie betalen en er niets voor terugvragen. Gememoreerd werd dat Fred zijn ziel en zaligheid in de voetbalvereniging Moerkapelle had gelegd, waar hij ook het hoogtepunt van zijn arbitrale loopbaan kende: een wedstrijd van Lucky Ajax tijdens het 75-jarig bestaan van de VVM. Onder luid applaus ontving Fred zijn speld en zijn vrouw bloemen.


60

Tja, en dan natuurlijk de kers op de taart. Ingeleid door een fraai gemonteerde film over zijn loopbaan als scheidsrechter en verdiensten voor de vereniging, kreeg de net 88 jaar oud geworden Teun Willemse (vergezeld door echtgenote An) van de voorzitter de plaquette overhandigd die hoort bij 60 jaar lidmaatschap. Teun is niet zo blij met alle aandacht, maar hij kon toch een traantje tijdens de film en zijn dankwoord niet onderdrukken. Als vereniging zijn we blij dat Teun zich altijd zo heeft ingezet voor ons en dat hij nog steeds, als het een beetje kan, zijn gezicht laat zien, nu al 60 jaar lang. Ook voor de vereniging is het een eer iemand als Teun tot de leden te kunnen rekenen.

In een apart artikel op de website worden alle jubilarissen nader belicht.


Huishoudelijk Reglement

Het eerste agendapunt na de pauze was de bespreking van het Huishoudelijk Reglement, dat al sinds 1989 niet meer was geüpdatet. De secretaris achtte dit nodig en heeft er, met hulp van de penningmeester, in zitten schrappen en toegevoegd wat nodig was naar moderne maatstaven. Het reglement werd artikel voor artikel doorgenomen, waarbij de leden complimenten hadden voor de grondigheid waarmee het bestuur te werk was gegaan. Alle vragen over privacy, (niet-)permanente commissies en de overdracht van taken binnen het bestuur werden naar tevredenheid van de leden beantwoord. Hiermee werd het nieuwe Huishoudelijk Reglement aangenomen.


Begroting

De penningmeester kon de leden geruststellen dat de contributie voor 2019 wederom 60 euro zou bedragen (30 euro voor donateurs/begunstigers en 15 euro voor familieleden). Natuurlijk werd dit door de vergadering goedgekeurd. Vragen werden gesteld over de lagere bestuurskosten (er wordt in 2019 gerekend op minder geschenken), de inkomsten uit donaties (we hopen naar meer verenigingen te gaan), de kosten voor de verlichting (dit is een zaak tussen Gemini en de overige gebruikers van het trainingsveld), het jubileum (daarvoor is een reservepotje) en de overgang van bepaalde kosten naar andere posten. Uiteindelijk werd de nieuwe begroting vastgesteld en goedgekeurd, onder dankzegging aan de penningmeester.


Beleidsplan 2019

Het beleidsplan is grotendeels gelijk aan dat van 2018. Het lukt beter om de Scheidsrechtersvereniging Gouda e.o. bekender te maken: diverse radio-optredens en berichten in de media getuigen hiervan. Ook tijdens KNVB-themabijeenkomsten is altijd een bestuurslid aanwezig om de niet-leden erop te wijzen dat we er zijn. Meegaan met de tijd lukt ook heel aardig. Spelregels met Socrative, een moderne website, aanwezigheid op social media en een digitale nieuwsbrief die al veel complimenten heeft gekregen. Er komt ook een WhatsApp-groep voor alle trainende leden om hen te informeren of de training doorgang vindt.

Op de vraag of het bestuur was benaderd om Regionaal Opleidingscentrum te worden omdat dat in bijv. Enschede zoveel nieuwe c.q. jonge leden had opgeleverd, reageerde de voorzitter: Ja, er was contact geweest met de KNVB om scheidsrechtersopleidingen te verzorgen, maar omdat wij geen eigen accommodatie hebben, wegen de kosten niet tegen de baten op, tenzij er per opleiding zo’n 8 à 10 leden bijkomen en die kans is miniem. Oud-voorzitter Jan van Rooijen opperde iets wat hij destijds al vond, nl. dat cursisten verplicht lid moeten worden van een scheidsrechtersvereniging en dat de landelijke COVS zich daar hard voor moet maken.


Rondvraag

Jan van Rooijen complimenteerde het bestuur met alle benoemingen en de nieuwe zaken waar men mee bezig is en hoopt dat men zich op de leden blijft richten, maar ook op het werven van nieuwe leden. Leo van der Want vulde aan dat die leden er zijn, op de cursussen en bijeenkomsten. De voorzitter antwoordde dat we overal bij aanwezig zijn, maar dat de respons minimaal is.


Sluiting

De voorzitter hield zijn slotwoord kort en overhandigde ook lekkernijen en een cadeaubon aan de barmannen van Gemini, die ons per slot van rekening toch vele avonden per jaar ter dienst zijn. Het was intussen bijna 23.00 uur, dus dank aan iedereen die tot het einde is gebleven. We zijn een kleine club, maar met elkaar een fijne club.

Geplaatst in Algemeen.