Rustige jaarvergadering ondanks financiële onzekerheid

Op 13 maart werd de 88e jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden en legde het bestuur verantwoording af ten overstaan van zo’n 15 leden, onder wie ereleden Teun Willemse en Clemens Govers. Na het openingswoord van de voorzitter, waarin hij kort terugblikte op 2022, nam de secretaris het woord en ging hij met de aanwezigen door de notulen en het jaarverslag van afgelopen jaar. Af en toe stond hij stil bij een punt om het te verduidelijken of wat extra informatie te geven. Vrij saaie kost, maar het moet worden gedaan en, zoals iemand opmerkte, deze verslagen zijn belangrijk voor de geschiedschrijving van de club.

Financiële plaatje

De voorzitter gaf toen de katheder over aan de penningmeester, waarbij hij verklapte dat 2022 uiteindelijk een goed jaar was geworden. Robby kon dat alleen maar beamen, en zei dat de realisatie grotendeels in lijn was met de begroting. Door wat extra inkomsten, o.a. vanuit de KNVB (themabijeenkomsten), is het niet nodig geweest uit de reserves te putten. Ook het feit dat de landelijke COVS twee kwartalen geen afdracht incasseerde, heeft geholpen.

De trainingskosten waren wel verdubbeld t.o.v. 2021, merkte René Kiebert op. Dat had te maken met het feit dat in 2021 de kosten van accommodatie- en veldhuur veel lager waren uitgevallen door COVID-19.

Uiteindelijk bleef er een klein positief resultaat over, dat door de vergadering aan de algemene reserves werd toegewezen. De kascontrolecommissie, bij monde van Alan Parry, bevestigde vervolgens het beeld dat de penningmeester had geschetst. Onder applaus werd het bestuur decharge verleend voor het gevoerde beleid.

De commissies

Er was weer veel georganiseerd en verwerkt, zoals Janny de Joode, die de nodige mutaties te administreren had, waarbij ze opmerkte dat twee leden te laat hun omzetting naar donateur hadden doorgegeven en derhalve nog een jaar lid bleven. Denk toch vooral aan de datum van 1 december, was haar boodschap. Belangrijker nog was haar oproep aan de leden wijzigingen in de gegevens door te geven, zoals telefoonnummers, (mail)adressen, enz. Een vraag van Sulimen Ifrandi naar het aantal KNVB-scheidsrechters in het Groene Hart die bij de COVS zijn aangesloten, leverde een kort debat op. De voorzitter sloot dit kort door iedereen op het hart te drukken een ambassadeur van de vereniging te zijn en scheidsrechters van wie ze weten dat ze geen lid zijn, aan te moedigen dat wel te worden.

Ons technische bestuurslid, Jan Wouter Kok, sloot hierbij aan door een argument te noemen dat je kunt gebruiken om niet-leden te overtuigen. En dat is dat de COVS opstaat voor de belangen van scheidsrechters bij de KNVB. Na Jan Wouters verhaal over wat er het afgelopen jaar allemaal is gedaan door de Technische Commissie, vroeg André Aarden waarom er steeds minder leden naar de training lijken te komen. Hij stelde voor mensen die zich een tijdje niet laten zien, na te bellen. Het bestuur houdt al contact met leden, onder meer via de groeps-app en de commissie Lief & Leed, maar neemt dit in beraad.

De redactiecommissie stak haar trots over het publiceren van de aanstellingen niet onder stoelen of banken. Als iets de leden belangstelling voor elkaar heeft doen krijgen, is dat het wel. Er was dan ook lof voor vanuit de vergadering, van wie Henk Lammens nog vroeg of het mogelijk was een PDF te maken om uit te printen. Hier zou de commissie rekening mee houden. De voorzitter riep op om de groeps-app niet te gebruiken om collega’s, waar ook ter wereld, af te zeiken.

Namens de Ontspanningscommissie nam Arthur Visser, beoogd bestuurslid, op zijn geheel eigen kenmerkende stijl, het afgelopen jaar door qua activiteiten en lichtte hij een tipje van de sluier op wat de OC in petto heeft. Dat gaat nog wat worden! Lenard Broere las het verslag van de training voor, waarbij hij uit de doeken deed dat de secretaris een aanwezigheidslijst bijhoudt. Omdat er een prijsje is aan het eind van het seizoen, zou ook dat een aanmoediging moeten zijn om vaker de training te bezoeken.

Lief & Leed

De door Theo Klomp verzorgde mini-microfoon werd toen bij Clemens Govers opgespeld. Hij las het verslag van de commissie Lief & Leed voor. Henk Lammens en hijzelf hadden genoeg te doen gehad in 2022, zoals het overlijden van Ruud Hogenelsts echtgenote, Arya. Verder de nodige leden die problemen hebben met mobiliteit, zoals Dick Verwoerd, Henk Lammens zelf en Leo van der Want. Oud-voorzitter Jan van Rooijen heeft ook het nodige doorgemaakt, maar is gelukkig nog wel mobiel. Verder houdt men contact met verre leden, zoals Henk Schouten, en komen sommige leden zelf met nieuws, zoals John van Herk. Wie wat hoort, kan dat doorgeven aan Clemens, Henk of de secretaris.

Bestuursverkiezing

Een hamerstuk. De secretaris en Janny de Joode werden bij acclamatie herkozen, waarbij de voorzitter en enkele leden nog even de loftrompet staken. De benoeming van Arthur Visser tot bestuurslid Ontspanning was ook snel afgehandeld, waarbij Arthur de filosoof Yoda aanhaalde: Do. Or do not. There is no try.

Jubilarissen    

Op deze avond hadden we graag Rob Stoekenbroek (25 jaar lid) en Jan van de Graaff (60 jaar lid) in het zonnetje gezet, maar beiden moesten om medische redenen verstek laten gaan. Niettemin las de voorzitter kort hun door de secretaris gelichte doopceel voor. Henk Groenendijk (50 jaar lid) was wel aanwezig, in gezelschap van dochter en schoonzoon. Die werden schielijk door de secretaris geconsulteerd, want hij had maar één oude foto kunnen vinden van Henk en hij wist niet of dat werkelijk Henk was. Gelukkig werd het bevestigd en kon er iets op het scherm worden getoond. Henk toonde zich werkelijk in zijn nopjes met zijn verhaal, de bloemen en de speld en vertelde nog het nodige na. Het warme applaus dat hij kreeg, luidde meteen de pauze in, waarin hij nog meer handen moest schudden en verhalen kon vertellen.

Hier een link naar de verhalen die bij de diverse jubilarissen werden verteld.

Contributie omhoog

Na de pauze stond de belangrijke kwestie van de begroting op de agenda. We hebben te maken met stijgende energiekosten, de goede resultaten van de afgelopen jaren zijn vertekend door COVID, en onze contributie-inkomsten blijven vrij constant. Al met al is het vooruitzicht dat we erop achteruit zullen gaan. We zijn dus genoodzaakt andere bronnen van inkomsten aan te boren, zoals meer doen voor de KNVB, meer doen bij voetbalverenigingen (tegen vergoeding) en leden aan te sporen deel te nemen aan loterijen die in ruil daarvoor clubs steunen.

Er is een nieuwe overeenkomst met Gemini gesloten over de energiekosten, waarbij wij het eigenlijke verbruik betalen. Deze hogere kosten, in combinatie met de teruglopende inkomsten, heeft het bestuur besloten de vergadering te vragen in te stemmen met een kleine contributieverhoging van 5 euro per jaar (lager dan de inflatie). Dit zal het tekort niet volledig dekken, vandaar dat we mogelijk uit de reserves zullen gaan putten. De contributie komt hiermee op 65 euro, nog steeds een redelijk bedrag en landelijk gezien aan de onderkant van de middenmoot.

Vanuit de vergadering kwam nog naar voren dat de grootste moot van de kosten naar de training gaat, die niet heel druk wordt bezocht. Maar de contributieverhoging gaat ook op voor leden die niet of niet vaak komen. Daarop antwoordde de penningmeester dat het ondoenlijk is om de verhoging hoofdelijk om te slaan. Bovendien heeft elke vereniging te maken met zgn. ‘slapende’ leden. Hun steun blijkt uit het feit dat ze elk jaar bereid zijn de contributie te betalen, waarvoor de actieve leden hun dankbaar mogen zijn. En juist daarom proberen we alle leden overal bij te betrekken of in ieder geval contact met hen te houden.

Uiteindelijk stemde de vergadering onder applaus in met de contributieverhoging.

Beleidsnota

We merken dat meer voetbalverenigingen onze steun zoeken op scheidsrechtersgebied. Dat zorgt voor meer werk, maar ook meer contacten en hopelijk levert dat nieuwe leden op. Aldus de voorzitter, die er bij de actieve leden op hamerde toch vooral te komen trainen. Je moet immers fit zijn om te fluiten; van fluiten alleen blijf je niet fit. Verder zou een betere samenwerking met en begeleiding door de KNVB nuttig zijn, want nu is voor veel scheidsrechters de KNVB een logge organisatie. Rapportage is nu nog alleen op verzoek in lagere groepen, dat moet beter kunnen.

Rondvraag

Teun Willemse vroeg of er nog conditietesten worden gehouden. De voorzitter antwoordde dat die alleen voor de hogere groepen bestaat en voegde toe dat de slechte conditie van veel arbiters hem zorgen baart. Er vallen veel scheidsrechters uit door bijv. blessures. Allemaal te verhelpen door meer te komen trainen. De vergadering valt hem daarin bij. Ook een verplichte conditietest zou weer op de agenda moeten komen. De COVS wil wel, maar de KNVB houdt de boot af.

Janny de Joode haalde warme herinneringen op aan het Technisch Weekend in Noordwijk. In 2025 bestaan we 90 jaar. Zouden we met dat jubileum in zicht niet iets dergelijks kunnen organiseren? De voorzitter antwoordde dat het bestuur ermee bezig is en een jubileumcommissie wil instellen. Aanmeldingen zijn welkom!

De voorzitter besloot daarop de vergadering met zijn slotwoord, waarin hij o.a. dank zegde aan Jan Pol van Gemini voor de barbezetting, Theo Klomp voor het geluid en Rene Kiebert voor de fotografie. Theo, die druk is met een nieuwe studio voor omroep RTW, wil daar een pubquiz houden en doet dit als voorstel aan de vereniging. Het laatste woord ging naar Sulimen Ifrandi, die het bestuur bedankte voor alle inzet.

 

Meer foto’s zijn hier te zien: Google Photos.

Geplaatst in Van de secretaris.