Terugblik op de jaarvergadering van 2022

In de aanloop naar de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 13 maart – waarvoor iedereen intussen de uitnodiging en papieren heeft ontvangen – hierbij in het kort een terugblik op die warme avond in juni 2022. De volledige notulen zijn al in jullie bezit; dit is een korte samenvatting. Maar vooral de gelegenheid om de foto’s die Joop den Dulk die avond maakte onder jullie aandacht te brengen. Die zijn onder deze link te vinden.

Algemene Ledenvergadering 2022 

Opening

In zijn openingswoord heette de voorzitter iedereen welkom, met name ereleden Teun Willemse en Clemens Govers

Jaarverslag secretaris

De secretaris nam het woord over en las een waslijst aan afmeldingen voor. Wat overigens niet betekende dat meer mensen afwezig waren; nee, er hadden zich er gewoon meer afgemeld. De notulen leverden geen vragen op maar nog wel wat leuke momenten om bij stil te staan.

Ook het jaarverslag van de secretaris kon vrij snel worden afgehandeld, waarbij hij nog wat markante punten daaruit aanstipte, zoals de nieuwe koers van het landelijke bestuur waarbij hij een zekere rol heeft gespeeld en de nieuwe afspraken met de verhuurder, Gemini. Een ingewikkelde, maar werkbare constructie.

De financiën

Hij werd gevolgd door Robby Hornes, de penningmeester, die de financiële resultaten van 2021 op een rijtje zette, met als uitschieters de lagere contributie-inkomsten, die gelukkig weer werden gecompenseerd door lagere uitgaven. Ook hij moest de nieuwe overeenkomst met Gemini nog een keer uitleggen.

Hij gaf verder het woord aan Theo Klomp, die het verslag van de kascontrolecommissie voorlas en de vergadering voorstelde het bestuur decharge te verlenen voor het financiële beleid, wat gebeurde. De commissie voor het volgende jaar werd ook samengesteld en wel uit Barry Rodenburg, Alan Parry en een nog te vinden reservelid. Hierna werd het positieve resultaat toegewezen aan de algemene reserves en het jubileumfonds, op 50-50 basis.

Presentaties commissies 

Hierna kwamen de diverse commissies aan het woord, maar door diverse afwezigen nam het zittende bestuur wat rollen voor zijn rekening. Zo ging Lenard op de verschuivingen op de ledenlijst in – twee minder – en de donateurs – juist eentje meer.

De honneurs voor de Technische Commissie werden waargenomen door Robby. De TC had in 2021 niet heel veel te doen gehad, behalve het organiseren van de eigen spelregelrondes, met als eerste winnaar van de finale Ben van Maaren. De finale van 2022 was net gehouden, en daar – zo verklapte hij alvast – was de winnaar Chris van Rijswijk. Verder hadden we natuurlijk aan het begin van het seizoen de spelregeluitleg, dit keer met Ingmar Oostrom, wat een klaterend succes was.

Daarnaast zijn we, toen het weer kon, bij een aantal verenigingen geweest om uitleg over spelregels te geven. Zo hopen we wat meer naamsbekendheid te kweken en bij meer verenigingen in de omgeving uitgenodigd te worden.

De commissie Communicatie werd vertegenwoordigd door Ben, die blij was Remco Blom als fotograaf en Instagram-accountholder te kunnen begroeten. Verder kon hij zijn enthousiasme niet onderdrukken over de plaatsing van de aanstellingen op de site. Dat hoorde eigenlijk in de ALV van 2023 thuis, maar ja, het was zo’n succes gebleken.

Dan naar de Ontspanningscommissie. Leon Boers nam, voor het laatst, het woord. Hij kon ook niet heel veel noemen, behalve de geslaagde Zomerbarbecue. Verder dankte hij iedereen voor het vertrouwen en de fijne samenwerking.

Training en Lief & Leed

De volgende was Clemens Govers, voor de trainingsgroep en Lief & Leed. Hij begon over het gemis aan trainingen in de eerste 3 maanden van 2021 en de hobbels die daarna nog moesten worden genomen, zoals de sluiting van de kantine en het trainen op een aantal zaterdagen omdat de avonden uitgesloten waren. Wel fijn was het vele bezoek van clubgenoten, en de fruit- en groentetraktaties van Theo (en Alan).

Hoogtepunten waren de benoemingen van Arthur Visser en voorzitter Lenard Broere Ron Geurts, Aad van den Sande, Ruud Hogenelst en Jan de Kruijf tot Scheidsrechter van Verdienste, door de KNVB. Tot slot nog de heuglijke mededeling dat in 2021 onze trainingsstaf werd uitgebreid met Sulimen Ifrandi, heel fijn, want Cees Verhoef en Dick Schuijt hadden aangegeven te zullen stoppen.

Bij zijn onderdeel over Lief & Leed noemde Clemens de ons in 2021 ontvallen oud-leden Jan Hakze en Hennie van Os, en overige leden die met ongemak te maken kregen. Wel heuglijk waren de diverse onderscheidingen voor lang-fluitende collega’s.

Bestuursverkiezing

De bestuursverkiezing was een hamerstuk. De voorzitter en de penningmeester werden de hemel in geprezen en vrij vanzelfsprekend herkozen, wat ook gold voor technische man Jan Wouter Kok. Leon Boers stopte als bestuurslid ontspanning en werd hiervoor in de bloemetjes gezet. Er zijn nu dus vacatures voor de bestuursleden Ontspanning en Communicatie.

Jubilarissen

Ten eerste was daar Ruud de Bruijn, 25 jaar lid. Ruud was afwezig, maar de voorzitter las toch het door de secretaris geschreven verhaal voor.

Wel aanwezig was Leo van der Want, liefst 60 jaar lid, vergezeld door Hannie. Hij werd uitgebreid voor het voetlicht gehaald en kreeg aan het eind daarvan een zeer fraaie plaquette uitgereikt.

In dit aparte artikel zijn de verhalen te lezen.

Begroting

Na de pauze ging men verder met de begroting en vaststelling van de contributie. De penningmeester zei op zoek te gaan naar andere bronnen van inkomsten, zoals:

  • Donaties van voetbalverenigingen voor diensten die wij verlenen, zoals spelregelavonden
  • Adverteerders & sponsoren
  • Een alternatief voor de Toto/Lotto. Hier doet het bestuur onderzoek naar.

De begroting ging weer uit van een normaal jaar, met normale contributie-inkomsten en normale uitgaven. Hetzelfde gold voor de contributie, die weer op het niveau van voor de pandemie werd vastgesteld: 60 euro voor leden, 30 voor donateurs en 15 voor jeugdleden.

Beleidsnota

De beleidsnota was niet veel veranderd ten opzichte van vorig jaar en nog gestoeld op drie pilaren:

1. Bekender maken van de vereniging

2. Aantrekkelijk blijven voor bestaande leden

3. Aantrekkelijk maken voor potentiële leden

Het bestuur zegde toe hun daden naar deze woorden te richten de komende jaren.

Rondvraag en sluiting

De rondvraag leverde wat discussie op bij de vraag of we als vereniging bepaalde verenigingen, die zich schuldig maken aan intimidatie en/of bedreiging van de scheidsrechter, niet zouden moeten boycotten. Het bestuur, en ook de aanwezigen, zag toch meer in melden, melden, melden en met de KNVB in gesprek blijven. Verder bieden we als club begeleiding aan en kunnen we dit soort zaken bij verenigingen, als we daar komen, aan de orde brengen.

Er werd ook gepleit voor de installatie van een traplift voor de oudere, minder goed ter been zijnde leden. Het bestuur verwachtte niet dat Gemini dit zou honoreren; wel probeert het al diverse activiteiten, zoals de zomerbarbecue, beneden buiten te houden.

Verder sprak men over het taalgebruik in de WhatsApp-groep, waarop het bestuur zei dat dit was aangepakt en de leden op hun fatsoen was gewezen. 

Tot slot nog een aantal lovende woorden aan het adres van het bestuur, waarop de voorzitter zei dat het bestuur het met liefde doet.

Slotwoord

In zijn slotwoord dankte de voorzitter iedereen voor hun aanwezigheid en vertrouwen. Na een dankwoord aan barman Jan Pol en technicus Theo Klomp, en een vooruitblik naar de BBQ-avond en andere zaken, breide hij er een eind aan. Er werd nog lustig doorgekletst, vele handen geschud en het nodige nat naar binnen gegooid, waarna het weer gedaan was voor een jaar. O nee, negen maanden.

Geplaatst in Van de secretaris.