Commissie Blauwdruk – meer nieuws

Een tijd terug berichtten we al dat er een Commissie Blauwdruk in het leven is geroepen. Deze commissie heeft zich ten doel gesteld de aanbevelingen die de Commissie Toekomst COVS twee jaar geleden deed, uit te werken tot een COVS 2.0. Oftewel, een COVS die klaar is voor de toekomst.

Intussen zijn er al de nodige bijeenkomsten geweest en groeit de commissie langzaam. Ook de goede bedoelingen blijken meer en meer leden in de landelijke organisatie aan te spreken, want er komt meer respons. Als voormalig lid van de Commissie Toekomst COVS ben ik zijdelings bij de Commissie Blauwdruk betrokken. In die rol houd ik jullie op de hoogte van wat er gaande is.

Als jullie ideeën hebben om van de COVS een betere, toekomstbestendige, proactieve organisatie te maken, dan hoor ik het graag. Elk voorstel is welkom en dat kan op elk gebied zijn. Jullie weten hoe je me kunt bereiken. Je kunt ook rechtstreeks de commissie benaderen. Zie hiervoor het e-mailadres onderaan de nieuwsbrief.


Nieuwsbrief 2

Aan alle lidverenigingen, bestuur en commissies,

Het project Blauwdruk heeft haar tweede bijeenkomst gehad. De twaalf leden van de werkgroep zullen we introduceren. In de zalmkleur de ervaring van de leden binnen de KNVB, groen binnen de COVS en blauw in het bedrijfsleven.

image003.png

Wij zijn heel tevreden met de grote belangstelling en deelname maar we betreuren het dat vertegenwoordigers uit de “voormalige districten” Noord, Zuid 1 en Zuid 2 ontbreken. We roepen de lidverenigingen en individuele leden op ook een vertegenwoordiger uit die districten te benaderen en bij ons te melden. V oor een landelijke dekking is deelname van deze districten heel belangrijk.

De vraag is gesteld wat men nu van de COVS vindt, wat de meerwaarde van de COVS is:

 • Naar een gezonde, gezamenlijke toekomst!
 • COVS – Samen soleren
 • De COVS zijn we met z’n allen. Samen zijn we sterk en niet allemaal voor onszelf. Eendracht maakt macht
 • Een sterke belangenbehartiger en koepel voor voetbalscheidsrechters
 • Een mooie organisatie die alle verenigingen en leden verbindt en een heldere communicatie verzorgt richting de (assistent-)scheidsrechters
 • De COVS maakt het verschil voor de scheidsrechter
 • COVS – dat zijn wij samen , COVS verbindt verenigingen en leden
 • COVS 2.0 – Samen zijn we sterk, eendracht maakt macht

Waarom neem je deel? Wat is je doel?:

 • Innige samenwerking COVS en KNVB, zodat de belangen en behoeftes van alle voetbalscheidsrechters goed worden gefaciliteerd
 • Collectief samenwerken, want dan zijn we krachtiger dan individueel
 • Komen tot een goed plan waarmee de COVS verder kan
 • Komen tot een toekomstbestendige koepelvereniging voor alle scheidsrechters(verenigingen).
 • Een nieuwe positieve organisatie die een helder beleid heeft wat voor alle leden en de KNVB leden helder is
 • Werken aan een toekomstbestendige COVS waar ook nieuwe generaties scheidsrechters zich thuis voelen
 • COVS en KNVB = 3
 • Het vertalen van het rapport Commissie Toekomst COVS 2023 naar een COVS 2.0

En tenslotte de vraag hoe men de COVS over vijf jaar ziet. Waar alle inspanningen toe zullen moeten leiden:

 • Een stabiele vereniging met gezonde lidverenigingen, waarin men elkaar steunt en weet te vinden als dat nodig is. Voor beginnende en gevorderde scheidsrechters is lidmaatschap van een lidvereniging de normaalste zaak van de wereld, omdat het duidelijk is wat de meerwaarde is van de COVS. Dit is ook het gevolg van een innige samenwerking met de KNVB, die de waarde van de COVS erkent en overbrengt naar (aspirant-)arbiters.
 • Een daadkrachtige organisatie waar zowel een scheidsrechter als de KNVB de toegevoegde waarde van ziet.
 • Ik hoop dat we over vijf jaar een COVS hebben die stabiel is, die gehoord wordt en ertoe doet en daarnaast een nog betere (gespreks-)partner is van de KNVB (en dus niet onderdeel wordt van de KNVB) met als gemeenschappelijk doel de scheidsrechter weer die plek te geven die zij verdient.
 • De COVS wordt een zichtbare, daadkrachtige en wendbare koepelvereniging.
 • Een stabiele organisatie met een heldere structuur, waar alle leden een goed gevoel bij hebben en een beroep op kunnen doen.  Er zijn dan ook voldoende vrijwilligers om de COVS van toon aangevende waarde te kunnen laten zijn.
 • Een dynamische organisatie waar de doelgroep zich thuis voelt en de meerwaarde van inziet.
 • Een stabiele en belangrijke partner voor de KNVB op het gebied van de amateurarbitrage. Een scheidsrechter weet waarom hij lid is en wat de meerwaarde van de COVS is. We strijden niet tegen elkaar maar met elkaar. We bereiken echt meer!
 • Voor de (assistent-)scheidsrechter – in opleiding – is het geen vraag meer wat de toegevoegde waarde is van de COVS, het is een automatisme om lid te worden van de COVS via één van de lidverenigingen. De COVS is een stabiele partner van de KNVB op het gebied van arbitrage in het veld- en zaalvoetbal en werkt samen waar het kan en is kritisch waar het moet.

De belangrijkste aandachtspunten uit de tweede bijeenkomst, die plaatsvond op maandag 7 augustus 2023.

Verlenen van mandaat voor het project Blauwdruk

Formeel is het project Blauwdruk van start gegaan zonder opdracht van het bestuur of de Jaarvergadering. Daarom sturen wij een verzoek aan het bestuur om ons formeel mandaat te verstrekken en het eindrapport aan alle lidverenigingen te kunnen presteren. Het besluit om het eindrapport, de blauwdruk hoe de COVS de toekomst in gaat, ligt dan in handen van de lidverenigingen.

Rondje langs de velden en spreektijd voor het project Blauwdruk

Tijdens het rondje langs de velden, wat een initiatief is van het landelijk bestuur, krijgen de leden van de projectgroep 10 tot 30 minuten spreektijd aan het begin van de bijeenkomst zodat wij iedereen kunnen informeren en meenemen in onze plannen. Wij doen het voor onze COVS.

Bestuursleden hebben geen uitvoerende taken

Een belangrijk besluit, dat al eerder in het rapport Toekomst COVS 2023 was genoemd, zal doorgevoerd worden. Bestuursleden voeren beleid uit, stimuleren de organisatie en brengen lidverenigingen en leden samen maar bestuursleden hebben geen uitvoerende taken. Hierdoor zorgen we voor een duidelijke scheiding in de organisatie en wordt gezorgd voor de juiste mensen op de juiste plaats. Bovendien kunnen we zorgen voor een (qua uren) beheersbare taak.

Bestuursleden die geen deel uitmaken van het Dagelijks bestuur, krijgen een specifieke taak toegewezen. Onder het bestuur komen verschillende permanente commissies die voor de uitvoering van deze taken verantwoordelijk worden. Leden van lidverenigingen zullen voor een afgesproken periode deel uitmaken van het bestuur of een permanente commissie.

De KNVB is onze belangrijkste gesprekspartner

Besturen is vooruitzien. Tijden veranderen, omstandigheden veranderen. Het is dan de vraag of iets dat er al jaren is, nog steeds de beste oplossing is. Er is de vorige eeuw keihard gewerkt en gestreden om een Convenant met de KNVB te kunnen sluiten.

Voor een aantal leden zal dit klinken als vloeken in de kerk maar het speelveld is gewijzigd, de omstandigheden zijn anders. De KNVB wil graag afscheid van het Convenant nemen. Dat betekent dat er binnen de organisatie bekeken moet worden naar de mogelijkheden en alternatieven. En dan niet vanuit de negatieve gedachte dat het Convenant er is en moet blijven maar naar de positieve gedachte: wat zijn de sterke en noodzakelijke onderwerpen uit het Convenant en op welke wijze kunnen deze belangrijke onderwerpen dan afgesproken worden.

In dat kader streven we naar een overlegstructuur met de KNVB op hoofdlijnen en een veel meer gedecentraliseerde, lokale of regionale samenwerking tussen de lidverenigingen en de regionale steunpunten / contactpersonen binnen de KNVB voor alle operationele zaken. Voor de duidelijkheid: we blijven zelfstandig, we worden geen partij binnen de KNVB en ook in deze constructie kan het zijn en blijven dat wij van mening verschillen.

Maar we blijven in gesprek en zoeken naar oplossingen. We maken afspraken over rollen en taken. Wij geven geen cursussen maar faciliteren wel dat de KNVB cursussen bij onze lidverenigingen kan geven.

Klankbord, forum, vraagbaak. What’s in a name?

Om snel en effectief antwoorden te kunnen krijgen op vragen van onze organisatie of van onze partner, de KNVB, is het noodzakelijk dat er uit onze leden een groep leden is die bij ons bekend zijn en over allerlei zaken bevraagd mogen worden: jouw mening doet er toe. Er wordt naar je geluisterd.

We zorgen voor een neutrale groep leden die via de digitale snelweg snel voor antwoorden kunnen zorgen. Op basis van de gegevens kan de informatie gesorteerd of gefilterd worden waardoor zeer snel uiterst waardevolle en betrouwbare informatie zichtbaar wordt.

En voor alle duidelijkheid: verstrekte gegevens worden altijd anoniem gemaakt en een lid dat bevraagd wordt heeft altijd toestemming gegeven en deze gegevens verstrekt. We lopen hierbij in de pas met onze AVG.

Communicatie

Hoe gaan de communicatielijnen lopen? Op welke manieren kunnen we communiceren? Met welke frequentie? Maken we gebruik van email, bellen, videobellen, video vergaderen, video’s, rapporten, blogs, podcasts, de website, open of gesloten gedeelte, of juist het normale één op één gesprek  of fysieke vergadering. En alles wat daar tussen zit.

En was de voorgaande vraag hoe. Blijft ook de vraag over: wat? Wat ga je communiceren? Om alles samen te krijgen moeten we vooral kijken welke informatie op welk moment, in welke frequentie en op welke wijze overgedragen of opgehaald moet worden. Dus niet: we plaatsen een Nieuwsbrief op de website. Maar voor wie is de Nieuwsbrief bestemd. En dan met de ontvangers in overleg gaan en afspraken maken welke informatie men wil hebben, hoe vaak en op welke manier. We moeten dus de contouren van het Communicatie beleid en Communicatie plan optuigen.

Verzamelplaats voor kennisdeling

Er moet een omgeving gerealiseerd worden waar we van elkaars successen kunnen leren. Dat kan via alle mogelijke leervormen, bijvoorbeeld YouTube, presentaties, beschrijvingen, handboeken maar ook het geven van lezingen, verzorgen van avonden, het elkaar informeren of ondersteunen.

Vrijwilligers(beleid)

We hebben twee soorten vrijwilligers in onze organisatie: het bestuur en de landelijke commissies en de besturen en commissies van de lidverenigingen.

We moeten zuinig zijn op onze vrijwilligers. Zij hebben er recht op beloond te worden. Niet via financiële vergoedingen maar op andere manieren: uitspreken van dank en waardering. Organiseren van activiteiten speciaal voor deze vrijwilligers. Uitreiken van onderscheidingen. Kortom, er moet een beleid komen voor het behouden, belonen, waarderen en binden van onze vrijwilligers.

Ook de andere groep: alle leden die lid zijn van een lidvereniging en dus ook vrijwilliger zijn, meestal binnen de KNVB of een voetbalvereniging, heeft aandacht en waardering nodig.

Missie en visie

Bij alles wat we doen moeten we kunnen teruggrijpen op onze Visie en Missie. Deze zullen we ook breed moeten uitdragen omdat dat een baken is, waar we op terug moeten kunnen grijpen. We bereiden een Missie en Visie voor die past bij onze nieuwe organisatie.

Onze pijlers

Onze pijlers staan voor de volgende bijeenkomst op de rol. De andere onderwerpen vroegen teveel aandacht.

Als het bovenstaand aanspreekt en jij je inbreng met ons wilt delen, of een bijdrage wilt leveren in de toekomst? Stuur een bericht aan blauwdruk@covs.nl

Met sportieve groet,

Peter de Waard en Jos Angevaare

COVS

Project Blauwdruk

blauwdruk@covs.nl

Het project Blauwdruk is tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van de COVS op 3 juni 2023 ontstaan. Het doel is om binnen het komende halfjaar een blauwdruk te maken voor een COVS 2.0 Basis hiervoor is het rapport van de Commissie Toekomst COVS 2023. Draag je de COVS een warm hart toe en wil je je bijdrage leveren, stuur dan een kort bericht aan blauwdruk@covs.nl

Geplaatst in Van de secretaris.

Eén reactie

 1. prima initiatief! goed dat er véél leden al meedenken. Investeer echter ook in de leden uit Noord en Zuid. Iedereen moet gehoord worden.

Reacties zijn gesloten.